Welkom op de website van de Groenraad Amstelveen.


Waar staat de Groenraad voor?

Als Groenraad Amstelveen staan we voor het besef dat natuur en biodiversiteit – al dan niet wenselijk, mooi of leuk – noodzakelijke (levens-) voorwaarden zijn van onze leef en woonomgeving en daarom blijvend onze aandacht verdienen, ook in de relatief groene gemeente Amstelveen.

Historie

De Groenraad is ontstaan uit leden van Imkervereniging Amstelland en van het Instituut voor Natuur- en duurzaamheidseducatie (IVN) die zich begin jaren negentig zorgen maakte over het verdwijnen van voedselplanten voor bestuivers in de parken doordat er een beleid gevoerd werd waarin heesters en bloemen zou worden vervangen voor gras.

Zo ontstond een overlegorgaan met de gemeente waarin leden van de Bijenvereniging Amstelland, het IVN, de tuinvereniging Langs de Akker, de Stichting Beschermers Amstelland en Groei & Bloei op regelmatige basis samenkwamen met de betreffende wethouder en ambtenaren. Het overleg is door de jaren heen blijven bestaan, meer of minder intensief, afhankelijk van de inbreng van de dan zittende wethouder en aanwezige leden.

Heden

Op dit moment is de Groenraad Amstelveen een officieel participatie-orgaan in de gemeente Amstelveen dat gevraagd en ongevraagd rechtstreeks adviezen geeft aan het College van B&W betreffende groen, natuur en biodiversiteit.

De scope van de adviezen is in de loop van de jaren breder geworden: niet alleen worden er adviezen gegeven rond groenbeleid (o.a. maaien van bermen) maar ook over waterkwaliteit. De laatste jaren adviseert de Groenraad ook bij stedelijke ontwikkelingsprojecten waarbij de Groenraad de raad consequent aanbevelingen geeft voor natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen in lijn met onze missie.

Ook nota’s rond energietransitie, klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling worden zoveel mogelijk van advies voorzien.